نمودار و درصد پیشرفت

نوار پیشرفت

Development
Design
Marketing
Testing

نمودار دایره ای

نمودار حلقه ای

 • Planning
 • Analysis
 • Design
 • Coding
 • Testing
 • Planning
 • Analysis
 • Design
 • Coding
 • Testing

نمودار خطی

 • One
 • Two
 • One
 • Two
X